Textová verzia
Grafická verzia

Termín uzávierky 14. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO2- SC211-2017-17 – deinštitucionalizácia

Informácia o termíne uzávierky 14. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 14 stanovený na 20.12.2020, čo je zároveň termín plánovaného uzavretia výzvy pre územia RIÚS Trenčianskeho kraja a RIÚS Košického kraja.

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov