Textová verzia
Grafická verzia

Oznam o uzavretí 3. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO2-SC211-2021-78 (soc. služby)

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 02. 05. 2022, čo je zároveň termín plánovaného uzavretia výzvy.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mirri.gov.sk.

Odkaz na pôvodný oznam nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov