Textová verzia
Grafická verzia

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, Kód výzvy : IROP -PO1-SC11-2016-11

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému,

Kód výzvy : IROP -PO1-SC11-2016-11

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo  dňa 30.11.2016  „Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému“, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu .

Prioritná os:  1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

Špecifický cieľ:  1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Typ výzvy : otvorená

Dátum vyhlásenia : 30.11.2016

Dátum uzavretia : RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie ŽONFP v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu,alebo rozhodnutím RO pre IROP o zrušení výzvy, a to v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. V zmysle §17, ods.8)zákona o príspevku EŠIF informácia o zrušení výzvy, zdôvodnenie jej zrušenia a presný dátum zrušenia výzvy bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Bližšie informácie nájdete na : http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10840

 

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky

Prejsť na panel nástrojov