Textová verzia
Grafická verzia

Ročný archív: 2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP (ďalej aj „RO pre IROP”) vyhlásilo dňa 3.11.2016 Výzvu na predkladanie projektových zámerov (ďalej aj „PZ“) na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1). Cieľom zverejnenej výzvy je vytvoriť nové miesta pre deti v materských školách. Poskytnuté prostriedky nenávratnej finančnej pomoci budú slúžiť na výstavbu nových objektov materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické úpravy objektov…
Zobraziť viac

Základné údaje výzvy: Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14 Dátum vyhlásenia: 22.12.2016 Typ výzvy: OTVORENÁ, uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 15.5.2017, druhého hodnotiaceho…
Zobraziť viac

Základné údaje výzvy:  Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2016 Typ výzvy: OTVORENÁ, uzávierka 1. hodnotiaceho kola bude 15.5.2017, druhého hodnotiaceho kola 15.8.2017, ďalšie kolá budú…
Zobraziť viac

Základné údaje výzvy: Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch Investičná priorita: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility Špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom…
Zobraziť viac

Základné údaje výzvy: Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 Dátum vyhlásenia: 21. 12. 2016 Typ výzvy: UZAVRETÁ, dátum uzavretia 28.02.2017 Alokácia: pre Bratislavský kraj je určená sumou 4 000 000 EUR (zdroj…
Zobraziť viac

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP (ďalej aj „RO pre IROP”) vyhlásilo dňa 21. 12. 2016 Výzvu na predkladanie projektových zámerov (ďalej aj „PZ“) na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní (kód výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3). Cieľom podpory je posilnenie systému odborného vzdelávania, zvýšenie jeho atraktívnosti a zlepšenie podmienok pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania, ktorí budú lepšie pripravení v súlade potrebami…
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 15. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „AKTUALIZÁCIA č. 1 k Výzve na na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-9“ Špecifický cieľ 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-9 Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 15. decembra…
Zobraziť viac

Dňa 06. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy“. Prioritná os:   1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch Investičná priorita:  1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov, vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry…
Zobraziť viac

Dňa 6.12.2016 bola  zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“. Prioritná os:     2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej…
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vám touto cestou oznámiť, že  06. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „AKTUALIZÁCIA č. 1 k Výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“ Špecifický cieľ 2.2.1. - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 Dátum uzavretia výzvy na predkladanie projektových zámerov sa posunul z  pôvodného termínu 10.01.2017 na 19.01.2017. Bližšie informácie…
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov