Textová verzia
Grafická verzia

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód : IROP-PO1-SC121-2016-12

Dňa 06. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy“.

Prioritná os:   1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita:  1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov, vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ:  1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy:   IROP-PO1-SC121-2016-12

Typ výzvy : otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy : 6.12.2016

Hodnotiace kolá :

Dátum uzavretia prvého kola : 15.03.2017

Dátum uzavretia druhého kola : 30.06.2017

( Ďalšie kolá budú uzatvárane spravidla v trojmesačných intervaloch až do vyčerpania alokácie finančných prostriedkov.)

Indikatívna výška finančných prostriedkov pre Mestskú funkčnú oblasť Bratislavy je : 1 570 678 EUR

Bližšie informácie nájdete na :

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10863

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky

Prejsť na panel nástrojov