Textová verzia
Grafická verzia

Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania sociálnych služieb

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 22. 5. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Všetky potrebné informácie sú dostupné na linku riadiaceho orgánu: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11593

 

 

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky

Prejsť na panel nástrojov