Textová verzia
Grafická verzia

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

:

:

: 10. júla 2018

: 19. septembra 2018

POZOR!!! Nový termín uzavretia výzvy – 19.09.2018

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

 Dokument je dostupný na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13314

 

RO pre IROP informuje, že na webovom sídle www.mpsr.sk zverejňuje dňa 10.07.2018 Výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

 

Základným princípom tejto výzvy je podpora vzniku nových a existujúcich sociálnych služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života.

 

Výzva je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 13 484 458 EUR (zdroj EÚ).

 

Samosprávny kraj Alokácia na kraj

(zdroj EÚ)

Alokácia pre RIÚS

(zdroj EÚ)

Alokácia pre MFO[1]

(zdroj EÚ)

Bratislavský 2 000 000 429 322 1 570 678
Trnavský 2 656 250 2 656 250 0
Nitriansky 1 625 000 1 200 000 425 000
Trenčiansky 1 400 000 900 000 500 000
Banskobystrický 1 600 000 800 000 800 000
Žilinský 2 208 708 1 840 590 368 118
Prešovský 1 000 000 1 000 000 0
Košický 994 500 850 000 144 500
SPOLU 13 484 458 9 676 162 3 808 296

 

  • Oprávnení žiadatelia v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú v sociálnych službách:

obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy), právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, mestom / mestskou časťou, samosprávny kraj, právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom, iná osoba bez cieľa dosahovania zisku – neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby – cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností , občianske združenie , nezisková organizácia.

 

  • Oprávnené aktivity: výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku  v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

 

Všetky informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13103

[1] Mestská funkčná oblasť – príloha č.8 výzvy

POZOR nové!!!!

Dňa 10.08.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

 

Dokument je dostupný na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=13259

 

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky,Výzvy

Prejsť na panel nástrojov