Textová verzia
Grafická verzia

Pracovné stretnutie so starostami miest a obcí Bratislavského kraja

:

Bratislava 23. novembra 2016 – Začiatkom týždňa sa na pôde Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy uskutočnilo pracovné stretnutie pracovníkov oddelenia sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP) so zástupcami miest a obcí Bratislavského kraja v rámci tzv. územia miestneho rozvoja (ÚMR).

tretnutie bolo iniciované za účelom prezentácie základných informácií týkajúcich sa aktuálnej výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (t. j. na rekonštrukciu a výstavbu nových materských škôl) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorá bola zverejnená na stránke riadiaceho orgánu – Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 3. novembra 2016. Stretnutia sa zúčastnilo približne 40 zástupcov miestnych samospráv, ktorým boli podané všetky potrebné informácie ako:

zriadenie oddelenia ako sprostredkovateľského orgánu pre IROP a jeho kompetencie
história Európskych štrukturálnych a investičných fondov (porovnanie programového obdobia 2007-2013 s programovým obdobím 2014-2020 najmä z pohľadu alokácie finančných prostriedkov vyčlenených v minulosti na Operačný program Bratislavský kraj a IROP a v súčasnosti na IROP)
indikatívny harmonogram plánovaných výziev v oblasti IROP v nadchádzajúcom období (cesty, infraštruktúra, verejná osobná doprava, cyklotrasy, základné školy, stredné odborné školy)
základné podmienky výzvy na predkladanie projektových zámerov na rekonštrukciu a výstavbu nových materských škôl.
V rámci diskusnej časti zaujímali zúčastnených hlavne otázky vypracovania projektových dokumentácií, časový harmonogram a dĺžka trvania zverejnenej výzvy, ako aj výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci dvojkolového systému, otázky vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov nehnuteľností, rozpočtových nákladov v rámci projektových zámerov, oprávnenosť, resp. neoprávnenosť výdavkov, posudzovanie energetickej náročnosti budov.

Riešili sa aj otázky možnosti vytvorenia partnerstva s inou obcou v rámci predloženia projektového zámeru, ako i posudzovanie indexu investičnej účinnosti v rámci územnej investičnej jednotky (napr. v rámci mestskej časti).

Starostovia boli tiež informovaní, že  svoje konkrétne otázky môžu zasielať aj prostredníctvom e-mailov adresovaných na jednotlivých pracovníkov SO pre IROP. V prípade nejasností a pripomienok z ich strany k predmetnej výzve, budú tieto otázky a podnety zasielané na konzultáciu aj priamo riadiacemu orgánu.

Na novej webovej stránke oddelenia www.iropba.sk sú navyše v sekcii „Často kladené otázky“ pre informáciu zverejňované otázky žiadateľov a odpovede, ako aj základné usmernenia riadiaceho orgánu.
image

 

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky

Prejsť na panel nástrojov