Textová verzia
Grafická verzia

Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

:

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 14.06.2019

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 49 092 695 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 40 810 660 Eur a územie MFO 8 282 035 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené tabuľke, ktorú aj s ostatnými informáciami nájdete na linku:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14367

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky,Výzvy

Prejsť na panel nástrojov