Textová verzia
Grafická verzia

PRIORITNÁ OS Č. 2: ĽAHŠÍ PRÍSTUP K EFEKTÍVNYM A KVALITNEJŠÍM VEREJNÝM SLUŽBÁM

Prioritná os č.2 Verejné služby

Špecifický cieľ č. 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPOaSK) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú. Podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni (detské jasle).
Cieľom je: A, transformácia a deinštitucionalizácia existujúcich veľkokapacitných zariadení s celoročným pobytom na zariadenia poskytujúce služby a zabezpečujúce výkon opatrení SPOaSK na komunitnej báze, t.j. v prirodzenom sociálnom prostredí alebo v prirodzených spoločenstvách čo najviac podobných rodine;
B, skvalitnenie a rozšírenie ponuky existujúcich a zabezpečenie nových služieb a opatrení SPOaSK, ktoré sa poskytujú na komunitnej báze;
C, budovanie siete zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov (detské jasle) s cieľom podpory zosúladenia rodinného a pracovného života a lepšieho začlenia žien na trhu práce.

Oprávnené aktivity:
– rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti;
– rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze;
– zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení SPOaSK;
– výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov;
– investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkon opatrení SPOaSK;
– opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Oprávnení prijímatelia:
– v sociálnych službách:
A.) obec;
B.) vyšší územný celok;
C.) právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou;
D.) právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom;
E.) iná osoba (neverejný poskytovateľ sociálnej služby, neverejný zriaďovateľ sociálnej služby);

– v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele:
Zriaďovatelia zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
• obec;
• vyšší územný celok,
• Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR;
• akreditované fyzické a právnické osoby.

Špecifický cieľ č. 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.
Špecifický cieľ je zameraný na zvýšenie kapacít a sprístupnenie služieb materských škôl s cieľom zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelanie. Dôraz sa bude klásť na zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania v materských školách, dôsledkom čoho bude dochádzať k integrácii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Oprávnené aktivity:
– výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
– rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
– stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
– stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
– obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;
– zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Oprávnení prijímatelia:
– obec ako zriaďovateľ školy;
– cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ školy;
– združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy;
– právnická osoba;
– fyzická osoba;
– mestská časť mesta Košice ako zriaďovateľ školy;
– mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ školy;
– okresný úrad.

Špecifický cieľ č. 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Podpora bude zameraná na budovanie kapacít, ktoré prispejú k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v súlade potrebami trhu práce a s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie. Zámerom je tiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľov celoživotného vzdelávania.

Oprávnené aktivity:
– obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí;
– obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov;
– obstaranie prírodovedných učební;
– obstaranie polytechnických učební;
– obstaranie IKT učební;
– stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební.

Oprávnení prijímatelia:
– vyšší územný celok ako zriaďovateľ základnej školy;
– obec ako zriaďovateľ základnej školy;
– mestská časť hlavného mesta SR Bratislava ako zriaďovateľ základnej školy;
– mestská časť mesta Košice ako zriaďovateľ školy;
– okresný úrad ako zriaďovateľ školy;
– ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania;
– nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy;
– nezisková organizácia založená ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania;
– cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy;
– združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy;
– združenie ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania;
– fyzická osoba;
– právnická osoba.

Špecifický cieľ č. 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Podpora bude zameraná na posilnenie systému odborného vzdelávania a zvýšenie jeho atraktívnosti. Súčasne sa zlepšia podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania, ktorí budú lepšie pripravení v súlade potrebami trhu práce a s požiadavkami ich profesijnej orientácie.

Oprávnené aktivity:
– obstaranie a modernizácia materiálno- technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, knižníc, prednáškových a vyučovacích miestností na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe, strediskách praktického vyučovania a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy;
– obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
– prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania a školského hospodárstva vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
– vytvorenie podnikateľského inkubátora – prístavbou, nadstavbou, stavebnými úpravami alebo rekonštrukciou vnútorných priestorov centier odborného vzdelávania a prípravy a nákup materiálno-technického vybavenia do podnikateľského inkubátora vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a IKT;
– zvýšenie energetickej hospodárnosti budov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev vrátane internátov.

Oprávnení prijímatelia:
– vyšší územný celok;
– ústredný orgán štátnej správy,
– nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ školy,
– nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných sluţieb v oblasti vzdelávania,
– cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ školy,
– združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy,
– združenie ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania,
– stredná odborná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku,
– stredná odborná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby,
– fyzická osoba,
– právnická osoba.

Špecifický cieľ č. 2.1.2 – Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.

Bratislavský kraj nie je oprávneným územím pre tento špecifický cieľ (ostatné kraje SR sú oprávnené).

Cieľom je prostredníctvom reformy primárnej ambulantnej starostlivosti integráciou zvýšiť počet lekárov primárneho kontaktu na jedno kontaktné miesto. Tak sa zabezpečí zlepšenie servisu poskytovaných služieb na pacientov na jednotnom kontaktnom mieste.

Špecifický cieľ 2.1.3 – Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Bratislavský kraj nie je oprávneným územím pre tento špecifický cieľ (ostatné kraje SR sú oprávnené).

Cieľom je prostredníctvom reformných intervencií do optimalizovanej siete akútnych všeobecných nemocníc (prostredníctvom štrukturálnej optimalizácie kapacít poskytovateľov) dosiahnuť zmeny v štruktúre poskytovaných služieb. Následne sa špecializáciou a koncentráciou kapacít u menšieho množstva poskytovateľov akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti dosiahnu efekty úspory z objemu, excelentnosti a úspory z reprofilácie nízko produktívnych kapacít.

Prejsť na panel nástrojov